Välkommen till
Skatteanalys Advokatbyrå

Advokatbyråns fokusområden är:

  • Förvärv och försäljning av företag
  • Omstruktureringar av företag och företagsgrupper
  • Företagens finansieringsformer
  • Fondstrukturer
  • Incitamentsstrukturer
  • Fåmansföretag
  • Skatteprocesser

Läs mer om våra tjänster

Beskattning av delägare i fåmansföretag, den s.k. utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 6 februari 2024 (förhandsbesked) – vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln – inte ansett att det finns särskilda skäl att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad.

Läs hela inlägget

Fråga om det finns skäl att vid inkomstbeskattningen frångå avtalad resultatfördelning i ett kommanditbolag 

Frågan har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen i dom den 21 december 2023 (förhandsbesked).

Läs hela inlägget

Advokatbyrån

Skatteanalys Advokatbyrå är en specialiserad advokatbyrå med fokus på skatterättslig rådgivning i samband med förvärv och försäljning av företag, omstruktureringar av företag och företagsgrupper, företagens finansieringsformer, fondstrukturer, incitamentsstrukturer samt beskattning av delägare i fåmansföretag.

Advokatbyrån biträder i samband med skatteprocesser.

Företagsbeskattning

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning inom företagsbeskattningens alla områden.

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar också ”second opinion”, ofta i samband med omstruktureringar och olika former av skatteplanering.

Omstruktureringar av företag och företagsgrupper

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med omstruktureringar av företag och företagsgrupper.

 

Förvärv och försäljning av företag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med förvärv och försäljning av företag.

Företagens finansieringsformer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende företagens finansieringsformer.

Fondstrukturer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med etablering av fonder såsom ”private equity”-fonder, fastighetsfonder, ”debt”-fonder och liknande investeringsstrukturer.

 

Beskattning av delägare i fåmansföretag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende delägares i fåmansföretag skattesituation.

Rådgivningen omfattar såväl skatteoptimering för befintliga delägare som skattemässigt lämpliga strukturer för affärsverksamhet, finansiering, ägarspridning och generationsskiften.

 

Anställdas incitamentsprogram

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende incitamentsprogram för anställda i såväl marknadsnoterade företag som mindre företag och företagsgrupper.

 

Taxeringsrevisioner och skatteprocesser

Skatteanalys Advokatbyrå biträder i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Advokatbyrån biträder även i arbetet med att svara på förfrågningar från Skatteverket.

Hållbar skatterådgivning

 

Betydande kunskap, erfarenhet och personligt engagemang för långsiktigt hållbar skatterättslig rådgivning.

Läs mer om Lennart Larsson

Kontakta Skatteanalys Advokatbyrå

Telefon
+46 (0)733 48 44 40+46 (0)733 48 44 40
Post- och besöksadress
Skatteanalys Advokatbyrå
WeWork
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm