Välkommen till
Skatteanalys Advokatbyrå

Advokatbyråns fokusområden är:

  • Förvärv och försäljning av företag
  • Omstruktureringar av företag och företagsgrupper
  • Företagens finansieringsformer
  • Fondstrukturer
  • Incitamentsstrukturer
  • Fåmansföretag
  • Skatteprocesser

Läs mer om våra tjänster

Fråga om utomståenderegeln och samma eller likartad verksamhet

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 20 februari 2024 bedömt om s.k. kapitalsmitta medför att samma eller likartad verksamhet föreligger med följd att utomståenderegeln inte är tillämplig.

Läs hela inlägget

Fråga om ett ränteswapavtal, som har ersatts med nya sådana avtal med andra villkor, ska anses avyttrat

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 29 februari 2024 bedömt om ett ränteswapavtal, som har ersatts av nya sådana avtal mellan samma parter men med andra avtalsvillkor, ska anses avyttrat vid inkomstbeskattningen.

Läs hela inlägget

Beskattning av delägare i fåmansföretag, den s.k. utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 6 februari 2024 (förhandsbesked) – vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln – inte ansett att det finns särskilda skäl att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad.

Läs hela inlägget

Advokatbyrån

Skatteanalys Advokatbyrå är en specialiserad advokatbyrå med fokus på skatterättslig rådgivning i samband med förvärv och försäljning av företag, omstruktureringar av företag och företagsgrupper, företagens finansieringsformer, fondstrukturer, incitamentsstrukturer samt beskattning av delägare i fåmansföretag.

Advokatbyrån biträder i samband med skatteprocesser.

Företagsbeskattning

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning inom företagsbeskattningens alla områden.

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar också ”second opinion”, ofta i samband med omstruktureringar och olika former av skatteplanering.

Omstruktureringar av företag och företagsgrupper

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med omstruktureringar av företag och företagsgrupper.

 

Förvärv och försäljning av företag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med förvärv och försäljning av företag.

Företagens finansieringsformer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende företagens finansieringsformer.

Fondstrukturer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med etablering av fonder såsom ”private equity”-fonder, fastighetsfonder, ”debt”-fonder och liknande investeringsstrukturer.

 

Beskattning av delägare i fåmansföretag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende delägares i fåmansföretag skattesituation.

Rådgivningen omfattar såväl skatteoptimering för befintliga delägare som skattemässigt lämpliga strukturer för affärsverksamhet, finansiering, ägarspridning och generationsskiften.

 

Anställdas incitamentsprogram

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende incitamentsprogram för anställda i såväl marknadsnoterade företag som mindre företag och företagsgrupper.

 

Taxeringsrevisioner och skatteprocesser

Skatteanalys Advokatbyrå biträder i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Advokatbyrån biträder även i arbetet med att svara på förfrågningar från Skatteverket.

Hållbar skatterådgivning

 

Betydande kunskap, erfarenhet och personligt engagemang för långsiktigt hållbar skatterättslig rådgivning.

Läs mer om Lennart Larsson

Kontakta Skatteanalys Advokatbyrå

Telefon
+46 (0)733 48 44 40+46 (0)733 48 44 40
Post- och besöksadress
Skatteanalys Advokatbyrå
WeWork
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm