Välkommen till
Skatteanalys Advokatbyrå

Advokatbyråns fokusområden är:

  • Företagsbeskattning
  • Förvärv och försäljning av företag
  • Omstruktureringar av företag och företagsgrupper
  • Företagens finansieringsformer
  • Fondstrukturer
  • Fåmansföretag
  • Incitamentsprogram
  • Taxeringsrevisioner och skatteprocesser

Läs mer om våra tjänster

Riktad utdelning beskattas, i ett visst fall, som utdelning (och inte som lön)

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 8 januari 2020 (förhandsbesked) förklarat att riktad utdelning som inte beror på skillnader mellan delägarnas arbetsinsatser ska beskattas som utdelning (och inte som lön)

Läs hela inlägget

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 16 december 2019 förklarat att styrelsearvoden som betalas ut till en styrelseledamots bolag ska, i regel, beskattas hos styrelseledamoten personligen som inkomst av tjänst.

Läs hela inlägget

Utdelning på preferensaktier betraktas som lön

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 11 november 2019 förklarat att utdelning på preferensaktier (s.k. spåraktier), i ett visst fall, ska betraktas som ersättning för en arbetsprestation (d.v.s. som lön).

Läs hela inlägget

Skatterådgivning och biträde i skatteprocesser

Skatteanalys Advokatbyrå är specialiserad på företagsbeskattning, skatterättsliga överväganden i samband med förvärv och försäljning av företag, omstruktureringar av företag och företagsgrupper, företagens finansieringsformer, fondstrukturer samt beskattning av delägare i fåmansföretag och incitamentsprogram.

Advokatbyrån biträder i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser.

Företagsbeskattning

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning inom företagsbeskattningens alla områden.

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar också ”second opinion”, ofta i samband med omstruktureringar och olika former av skatteplanering.

Omstruktureringar av företag och företagsgrupper

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med omstruktureringar av företag och företagsgrupper.

 

Förvärv och försäljning av företag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med förvärv och försäljning av företag.

Företagens finansieringsformer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende företagens finansieringsformer.

Fondstrukturer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med etablering av fonder såsom ”private equity”-fonder, fastighetsfonder, ”debt”-fonder och liknande investeringsstrukturer.

 

Beskattning av delägare i fåmansföretag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende delägares i fåmansföretag skattesituation.

Rådgivningen omfattar såväl skatteoptimering för befintliga delägare som skattemässigt lämpliga strukturer för affärsverksamhet, finansiering, ägarspridning och generationsskiften.

 

Anställdas incitamentsprogram

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende incitamentsprogram för anställda i såväl marknadsnoterade företag som mindre företag och företagsgrupper.

 

Taxeringsrevisioner och skatteprocesser

Skatteanalys Advokatbyrå biträder i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Advokatbyrån biträder även i arbetet med att svara på förfrågningar från Skatteverket.

Betydande erfarenhet, personligt engagemang

Advokat Lennart Larsson har arbetat som skatterådgivare sedan år 1984. Han har betydande erfarenhet av att hantera skatterättsliga frågor i praktiskt arbete och att kommunicera skatterättsliga överväganden på ett tydligt sätt.

Läs mer om Lennart Larsson

Kontakta Skatteanalys Advokatbyrå

Telefon
+46 (0)733 48 44 40+46 (0)733 48 44 40
Post- och besöksadress
Skatteanalys Advokatbyrå
WeWork
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm