Beskattning av delägare i fåmansföretag, den s.k. utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 6 februari 2024 (förhandsbesked) – vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln – inte ansett att det finns särskilda skäl att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad.

OMSTÄNDIGHETERNA I MÅLET

AA avser att genom ett nybildat bolag, NYAB, ingå ett franchiseavtal med ett försäkringsbolag. Som franchisetagare ska bolaget förmedla försäkringsbolagets produkter. AA kommer att äga 69 procent av aktierna i NYAB och försäkringsbolaget kommer att äga resterande 31 procent av aktierna. Samtliga aktier i bolaget kommer att vara stamaktier med lika rätt till utdelning och med samma röstvärde. Försäkringsbolaget åtar sig att vid behov lämna villkorade aktieägartillskott för att täcka bolagets fasta kostnader. Åtagandet avser en begränsad tid och ett begränsat belopp. Aktieägartillskotten ska återbetalas till försäkringsbolaget.


RÄTTSLIG REGLERING

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska till viss del beskattas som inkomst av tjänst (i stället för som inkomst av kapital). En andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget.

Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning (minst 30 procent) äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl (den s.k. utomståenderegeln). Med utomstående avses i princip alla andra delägare än de som är verksamma i betydande omfattning. Bakgrunden till regeln är att om utomstående, på sätt ovan sägs, äger minst 30 procent av aktierna och har rätt till utdelning saknas det ofta anledning för de verksamma delägarna att omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst i syfte att minska skatten, eftersom dessa delägare i så fall också måste avstå en del av arbetsinkomsten till de utomstående ägarna. 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

Av omständigheterna i målet framgår att NYAB är ett fåmansföretag, att AA är verksam i betydande omfattning i bolaget och att utomstående i betydande omfattning äger del i och har rätt till utdelning från bolaget. Det som återstår att bedöma är om det, trots det utomstående ägandet, finns särskilda skäl att anse att AAs aktier i NYAB är kvalificerade. Beträffande den frågan anförde domstolen att det utomstående ägandet får anses motverka att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster och att det därför inte finns särskilda skäl att anse att AAs andelar i NYAB är kvalificerade. Domstolen anförde följande motivering.

I och med att försäkringsbolaget har rätt att få tillbaka gjorda tillskott kommer utdelningen på aktierna i NYAB att lämnas till bägge aktieägarna i förhållande till vad var och en av dem faktiskt har investerat. För AA innebär det att det typiskt sett inte lönar sig för honom att i stället för att ta ut lön låta NYAB lämna utdelning på aktierna eftersom utdelningen till mer än 30 procent tillfaller försäkringsbolaget. Någon reell omvandlingsmöjlighet (dvs. möjlighet att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster) finns därmed inte i den tänkta strukturen.