Utdelning på preferensaktier betraktas som lön

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 11 november 2019 förklarat att utdelning på preferensaktier (s.k. spåraktier), i ett visst fall, ska betraktas som ersättning för en arbetsprestation (d.v.s. som lön).

I PM:en nedan finns en redogörelse för Högsta förvaltningsdomstolens dom