Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 16 december 2019 förklarat att styrelsearvoden som betalas ut till en styrelseledamots bolag ska, i regel, beskattas hos styrelseledamoten personligen som inkomst av tjänst.

Det föreligger, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, till följd av uppdragets personliga karaktär, en stark presumtion för att styrelsearvoden ska beskattas hos styrelseledamoten personligen som inkomst av tjänst. Det gäller även om styrelseledamoten bedriver verksamhet i bolag och arvodet har betalats ut till detta bolag. Denna presumtion kan endast frångås när det är fråga om ett tidsmässigt avgränsat uppdrag som gäller en specifik insats i ett bolag.

Målet avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet, s.k. plenum. Det kan noteras att en minoritet gjorde ett tillägg och anförde, bland annat, att majoritetens ställningstagande (se ovan) innebär att utrymmet för att frångå presumtionen för tjänstebeskattning är ytterst snävt.