Riktad utdelning beskattas, i ett visst fall, som utdelning (och inte som lön)

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 8 januari 2020 (förhandsbesked) förklarat att riktad utdelning som inte beror på skillnader mellan delägarnas arbetsinsatser ska beskattas som utdelning (och inte som lön)

I PM:en nedan finns en redogörelse för Högsta förvaltningsdomstolens dom