Garanterad tilldelning av aktier i samband med en börsintroduktion, skattepliktig förmån

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 10 januari 2019 bedömt att nyckelpersoner, som i samband med en börsintroduktion tilldelats aktier med företrädesrätt framför allmänheten, har erhållit en skattepliktig förmån.

I PM:en nedan finns en kortfattad redogörelse för Kammarrättens dom.

PM 20190122